GlotPress

Translation of Back office: vi

1 2 3 4 174
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Once you install it, you'll be able to define customization areas or configuration variants on your products. Khi bạn cài đặt nó, bạn sẽ có thể xác định các khu vực tùy chỉnh hoặc các biến thể cấu hình trên sản phẩm của mình. Details

Once you install it, you'll be able to define customization areas or configuration variants on your products.

Khi bạn cài đặt nó, bạn sẽ có thể xác định các khu vực tùy chỉnh hoặc các biến thể cấu hình trên sản phẩm của mình.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Welcome Message to unlogged Thư chào mừng đến với thư chưa đăng nhập Details

Welcome Message to unlogged

Thư chào mừng đến với thư chưa đăng nhập

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:20:54 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IMPORTANT: the elements of the order selected will be deleted DEFINITIVELY, Are you sure to Reset this Design? QUAN TRỌNG: các yếu tố của đơn đặt hàng được chọn sẽ bị xóa DỨT KHOÁT, Bạn có chắc chắn đặt lại Thiết kế này không? Details

IMPORTANT: the elements of the order selected will be deleted DEFINITIVELY, Are you sure to Reset this Design?

QUAN TRỌNG: các yếu tố của đơn đặt hàng được chọn sẽ bị xóa DỨT KHOÁT, Bạn có chắc chắn đặt lại Thiết kế này không?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:20:55 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're about sending the email to ".concat(p.email,". Do you confirm it?"),"Admin")}),onYesClick:function(){g({variables:{id:p.id},onCompleted:function(){(0,o.c0)({type:"success",message:o.T._("The email to ".concat(p.email," has been sent."),"Admin"),dismiss:{duration:5e4}})}}),m("Send-Email")},onNoClick:function(){m("Send-Email")}}))},disabled:"COMPLETE"==p.status,children:"COMPLETE"==p.status?o.T._("SENT Bạn sắp gửi email đến ".concat(p.email,' Bạn có xác nhận nó không?"),"Admin")}),onYesClick:function(){g({variables:{id:p.id},onCompleted:function(){(0,o.c0)({type:"success",message:o.T._("Email to ".concat(p.email" đã được gửi đi.),"Admin"),dismiss:{duration:5e4}})}),m("Send-Email")},onNoClick:function(){m("Send-Email")}}))},disabled:"COMPLETE"==p.status,children:"COMPLETE"==p.status?o.T._("SENT Details

You're about sending the email to ".concat(p.email,". Do you confirm it?"),"Admin")}),onYesClick:function(){g({variables:{id:p.id},onCompleted:function(){(0,o.c0)({type:"success",message:o.T._("The email to ".concat(p.email," has been sent."),"Admin"),dismiss:{duration:5e4}})}}),m("Send-Email")},onNoClick:function(){m("Send-Email")}}))},disabled:"COMPLETE"==p.status,children:"COMPLETE"==p.status?o.T._("SENT

Bạn sắp gửi email đến ".concat(p.email,' Bạn có xác nhận nó không?"),"Admin")}),onYesClick:function(){g({variables:{id:p.id},onCompleted:function(){(0,o.c0)({type:"success",message:o.T._("Email to ".concat(p.email" đã được gửi đi.),"Admin"),dismiss:{duration:5e4}})}),m("Send-Email")},onNoClick:function(){m("Send-Email")}}))},disabled:"COMPLETE"==p.status,children:"COMPLETE"==p.status?o.T._("SENT

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SEND GỬI Details

SEND

GỬI

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send Email Gửi Email Details

Send Email

Gửi Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error loading print method. Contact us at help@zakeke.com. Lỗi tải phương pháp in. Liên hệ với chúng tôi theo help@zakeke.com. Details

Error loading print method. Contact us at help@zakeke.com.

Lỗi tải phương pháp in. Liên hệ với chúng tôi theo help@zakeke.com.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Min letter spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and lower than max letter spacing. Giá trị khoảng cách chữ cái min phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và thấp hơn khoảng cách chữ cái tối đa. Details

Min letter spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and lower than max letter spacing.

Giá trị khoảng cách chữ cái min phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và thấp hơn khoảng cách chữ cái tối đa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max letter spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and greater than max letter spacing. Giá trị khoảng cách chữ cái tối đa phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và lớn hơn khoảng cách chữ cái tối đa. Details

Max letter spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and greater than max letter spacing.

Giá trị khoảng cách chữ cái tối đa phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và lớn hơn khoảng cách chữ cái tối đa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Min line spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and lower than max line spacing. Giá trị khoảng cách dòng min phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và thấp hơn khoảng cách dòng tối đa. Details

Min line spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and lower than max line spacing.

Giá trị khoảng cách dòng min phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và thấp hơn khoảng cách dòng tối đa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max line spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and greater than max line spacing. Giá trị khoảng cách dòng tối đa phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và lớn hơn khoảng cách dòng tối đa. Details

Max line spacing value must be greater than or equal to -100, greater than 100 and greater than max line spacing.

Giá trị khoảng cách dòng tối đa phải lớn hơn hoặc bằng -100, lớn hơn 100 và lớn hơn khoảng cách dòng tối đa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max number of colors must be a valid number. Số lượng màu tối đa phải là một con số hợp lệ. Details

Max number of colors must be a valid number.

Số lượng màu tối đa phải là một con số hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The number of colors of palette must reach the max colors. Số lượng màu sắc của bảng màu phải đạt đến màu tối đa. Details

The number of colors of palette must reach the max colors.

Số lượng màu sắc của bảng màu phải đạt đến màu tối đa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Min font size value must be greater than or equal to 6 and lower than max font size. Giá trị kích thước phông chữ tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 6 và thấp hơn kích thước phông chữ tối đa. Details

Min font size value must be greater than or equal to 6 and lower than max font size.

Giá trị kích thước phông chữ tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 6 và thấp hơn kích thước phông chữ tối đa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:21 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max font size value must be lower than or equal to 200 and greater than min font size. Giá trị kích thước phông chữ tối đa phải thấp hơn hoặc bằng 200 và lớn hơn kích thước phông chữ tối thiểu. Details

Max font size value must be lower than or equal to 200 and greater than min font size.

Giá trị kích thước phông chữ tối đa phải thấp hơn hoặc bằng 200 và lớn hơn kích thước phông chữ tối thiểu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:44:21 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 174
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as