GlotPress

Translation of Back office: hy

1 2 3 233
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
No Images found in this category. Այս կատեգորիայում չկան պատկերներ։ Details

No Images found in this category.

Այս կատեգորիայում չկան պատկերներ։

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:21 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a category to order the images. Նկարները պատվիրելու համար ընտրեք կատեգորիան: Details

Select a category to order the images.

Նկարները պատվիրելու համար ընտրեք կատեգորիան:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:21 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort your Images Դասավորեք ձեր պատկերները Details

Sort your Images

Դասավորեք ձեր պատկերները

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed update images position Ձախողված թարմացվող պատկերների դիրք Details

Failed update images position

Ձախողված թարմացվող պատկերների դիրք

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by descending id Տեսակավորել մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները՝ իջնելով id Details

Sort the macrocategories and categories by descending id

Տեսակավորել մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները՝ իջնելով id

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by ascending id Տեսակավորել մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները՝ բարձրանալով id Details

Sort the macrocategories and categories by ascending id

Տեսակավորել մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները՝ բարձրանալով id

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by descending name Մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները դասակարգել ըստ իջեցման անվանման Details

Sort the macrocategories and categories by descending name

Մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները դասակարգել ըստ իջեցման անվանման

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by ascending name Տեսակավորել մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները՝ բարձրանալով անուն Details

Sort the macrocategories and categories by ascending name

Տեսակավորել մակրոկատեգորիաները եւ կատեգորիաները՝ բարձրանալով անուն

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updated image categories positions Թարմացված պատկերի կատեգորիաներ դիրքեր Details

Updated image categories positions

Թարմացված պատկերի կատեգորիաներ դիրքեր

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed update image categories positions Failed update image categories դիրքերը Details

Failed update image categories positions

Failed update image categories դիրքերը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updated image macro categories positions Թարմացված պատկերի մակրո կատեգորիաների դիրքեր Details

Updated image macro categories positions

Թարմացված պատկերի մակրո կատեգորիաների դիրքեր

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed update image macro categories positions Failed update image մակրո կատեգորիաների դիրքեր Details

Failed update image macro categories positions

Failed update image մակրո կատեգորիաների դիրքեր

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The category or macro-category of the image(s) you're trying to link to a product is already assigned to another product. Macro-categories and sub-categories can only be assigned to the same products Պատկերի(ների) կատեգորիան կամ մակրո-կատեգորիան, որը փորձում եք կապել որեւէ ապրանքի հետ, արդեն տրված է մեկ այլ ապրանքի: Մակրո-կատեգորիաները եւ ենթատեսակները կարող են նշանակվել միայն նույն արտադրատեսակների Details

The category or macro-category of the image(s) you're trying to link to a product is already assigned to another product. Macro-categories and sub-categories can only be assigned to the same products

Պատկերի(ների) կատեգորիան կամ մակրո-կատեգորիան, որը փորձում եք կապել որեւէ ապրանքի հետ, արդեն տրված է մեկ այլ ապրանքի: Մակրո-կատեգորիաները եւ ենթատեսակները կարող են նշանակվել միայն նույն արտադրատեսակների

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
One or more sub-categories within the macro-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products Մեկ կամ մի քանի ենթաբաժիններ մակրո-կատեգորիայի ներսում, որը դուք փորձում եք կապել որեւէ ապրանքի հետ կամ պարունակվող պատկերները արդեն տրված են մեկ այլ արտադրանքի: Մակրո-կատեգորիաները, ենթատեսակները եւ պատկերները կարող են հանձնվել միայն նույն արտադրատեսակներին Details

One or more sub-categories within the macro-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products

Մեկ կամ մի քանի ենթաբաժիններ մակրո-կատեգորիայի ներսում, որը դուք փորձում եք կապել որեւէ ապրանքի հետ կամ պարունակվող պատկերները արդեն տրված են մեկ այլ արտադրանքի: Մակրո-կատեգորիաները, ենթատեսակները եւ պատկերները կարող են հանձնվել միայն նույն արտադրատեսակներին

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The macro-category of the sub-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products Ենթահամակարգի մակրո-կատեգորիան, որը դուք փորձում եք կապել որեւէ ապրանքի հետ կամ պարունակվող պատկերները, արդեն հանձնված է մեկ այլ արտադրանքի: Մակրո-կատեգորիաները, ենթատեսակները եւ պատկերները կարող են հանձնվել միայն նույն արտադրատեսակներին Details

The macro-category of the sub-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products

Ենթահամակարգի մակրո-կատեգորիան, որը դուք փորձում եք կապել որեւէ ապրանքի հետ կամ պարունակվող պատկերները, արդեն հանձնված է մեկ այլ արտադրանքի: Մակրո-կատեգորիաները, ենթատեսակները եւ պատկերները կարող են հանձնվել միայն նույն արտադրատեսակներին

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:54:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 233
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as