GlotPress

Translation of WooCommerce: hy

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Download customization files Ներբեռնեք անհատականացման ֆայլեր Details

Download customization files

Ներբեռնեք անհատականացման ֆայլեր

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:36 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customization files in processing Անհատականացման ֆայլերը վերամշակման մեջ Details

Customization files in processing

Անհատականացման ֆայլերը վերամշակման մեջ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:36 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id of the product that became customizable. Արտադրանքի ապրանքային ID- ն, որը դարձել է հարմարեցված: Details

Product id of the product that became customizable.

Արտադրանքի ապրանքային ID- ն, որը դարձել է հարմարեցված:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:35 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id of the product that is no longer customizable. Ապրանքի ապրանքային նշանը, որն այլեւս անհամատեղելի չէ: Details

Product id of the product that is no longer customizable.

Ապրանքի ապրանքային նշանը, որն այլեւս անհամատեղելի չէ:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:35 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Required to be true, as resource does not support trashing. Պահանջվում է ճշմարիտ լինել, քանի որ ռեսուրսը չի աջակցում աղբահանությանը: Details

Required to be true, as resource does not support trashing.

Պահանջվում է ճշմարիտ լինել, քանի որ ռեսուրսը չի աջակցում աղբահանությանը:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:35 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to create resources. Ներեցեք, թույլատրված չէ ռեսուրսներ ստեղծել: Details

Sorry, you are not allowed to create resources.

Ներեցեք, թույլատրված չէ ռեսուրսներ ստեղծել:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:35 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:94
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to delete this resource. Ներեցեք, դուք չեք կարող ջնջել այս ռեսուրսը: Details

Sorry, you are not allowed to delete this resource.

Ներեցեք, դուք չեք կարող ջնջել այս ռեսուրսը:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:34 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:111
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id. Ապրանքի ID. Details

Product id.

Ապրանքի ID.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:34 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shop currency. Խանութի արժույթը: Details

Shop currency.

Խանութի արժույթը:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:34 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customization Price Անհատականացման գին Details

Customization Price

Անհատականացման գին

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:34 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-cart.php:141
 • includes/class-zakeke-order.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke Interactive Product Designer Zakeke ինտերակտիվ արտադրանքի դիզայներ Details

Zakeke Interactive Product Designer

Zakeke ինտերակտիվ արտադրանքի դիզայներ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
#-#-#-#-# zakeke-interactive-product-designer-code.pot (Zakeke Interactive Product Designer 1.0.8) #-#-#-#-# Plugin Name of the plugin/theme
Date added:
2017-08-18 19:33:34 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed Զաքեկի ինտեգրումը WooCommerce- ին: Այս հավատարմագրերը կօգտագործվեն Zakeke- ի ձեր խանութի հետ ինտեգրման համար: Մուտքագրելով ձեր Zakeke հավաստագրերը, ձեր խանութը կկարողանա շփվել Zakeke API- ի հետ: Խնդրում ենք դիմել <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> Zakeke փաստաթղթերը </a>, եթե չգիտեք, թե ինչպես վարվել Details

Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed

Զաքեկի ինտեգրումը WooCommerce- ին: Այս հավատարմագրերը կօգտագործվեն Zakeke- ի ձեր խանութի հետ ինտեգրման համար: Մուտքագրելով ձեր Zakeke հավաստագրերը, ձեր խանութը կկարողանա շփվել Zakeke API- ի հետ: Խնդրում ենք դիմել <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> Zakeke փաստաթղթերը </a>, եթե չգիտեք, թե ինչպես վարվել

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:33 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke username Zakeke օգտվողի անունը Details

Zakeke username

Zakeke օգտվողի անունը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:33 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a> Ձեր Zakeke հաշվի անունը: Զաքեկի հաշիվը պետք է: <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank"> Սեղմեք այստեղ ստանալու համար </a> Details

Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a>

Ձեր Zakeke հաշվի անունը: Զաքեկի հաշիվը պետք է: <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank"> Սեղմեք այստեղ ստանալու համար </a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:33 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke password Zakeke գաղտնաբառը Details

Zakeke password

Zakeke գաղտնաբառը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:33:33 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as