GlotPress

Translation of Customizer: vi

1 3 4 5 6 7 31
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
or Hoặc Details

or

Hoặc

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:49 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SHOW THE PRODUCT IN AR HIỂN THỊ SẢN PHẨM TRONG AR Details

SHOW THE PRODUCT IN AR

HIỂN THỊ SẢN PHẨM TRONG AR

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:49 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SVG format with over 100 colors, gradients or raster are not supported. Upload/select a SVG file with less than 100 colors. Định dạng SVG với hơn 100 màu sắc, gradient hoặc raster không được hỗ trợ. Tải lên/chọn tệp SVG có ít hơn 100 màu. Details

SVG format with over 100 colors, gradients or raster are not supported. Upload/select a SVG file with less than 100 colors.

Định dạng SVG với hơn 100 màu sắc, gradient hoặc raster không được hỗ trợ. Tải lên/chọn tệp SVG có ít hơn 100 màu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:48 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image contains more than 100 colors, rasters or gradients. Hình ảnh chứa hơn 100 màu sắc, rasters hoặc gradient. Details

Image contains more than 100 colors, rasters or gradients.

Hình ảnh chứa hơn 100 màu sắc, rasters hoặc gradient.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:47 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not supported Ảnh không được hỗ trợ Details

Image not supported

Ảnh không được hỗ trợ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:47 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can not submit your request for quotation,<br/>please try again or contact us. Không thể gửi yêu cầu báo giá của bạn,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi. Details

Can not submit your request for quotation,<br/>please try again or contact us.

Không thể gửi yêu cầu báo giá của bạn,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:46 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can not add your customized product to cart,<br/>please try again or contact us. Không thể thêm sản phẩm tùy chỉnh của bạn vào giỏ hàng,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi. Details

Can not add your customized product to cart,<br/>please try again or contact us.

Không thể thêm sản phẩm tùy chỉnh của bạn vào giỏ hàng,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:45 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Element name Tên phần tử Details

Element name

Tên phần tử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:45 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tick to allow users to Đánh dấu để cho phép người dùng Details

Tick to allow users to

Đánh dấu để cho phép người dùng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:44 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow users to change the size of the textbox. Cho phép người dùng thay đổi kích cỡ của hộp văn bản. Details

Allow users to change the size of the textbox.

Cho phép người dùng thay đổi kích cỡ của hộp văn bản.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow your customers to convert the text to textbox or the textbox to text. If you uncheck this, your customers won't be able to convert the text to a textbox and vice versa. Cho phép khách hàng của bạn chuyển đổi văn bản thành hộp văn bản hoặc hộp văn bản thành văn bản. Nếu bạn bỏ chọn điều này, khách hàng của bạn sẽ không thể chuyển đổi văn bản sang hộp văn bản và ngược lại. Details

Allow your customers to convert the text to textbox or the textbox to text. If you uncheck this, your customers won't be able to convert the text to a textbox and vice versa.

Cho phép khách hàng của bạn chuyển đổi văn bản thành hộp văn bản hoặc hộp văn bản thành văn bản. Nếu bạn bỏ chọn điều này, khách hàng của bạn sẽ không thể chuyển đổi văn bản sang hộp văn bản và ngược lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get quote Nhận báo giá Details

Get quote

Nhận báo giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:42 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resize textbox Đổi kích cỡ hộp văn bản Details

Resize textbox

Đổi kích cỡ hộp văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Textbox Hộp Details

Textbox

Hộp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send Gửi Details

Send

Gửi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:40 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 3 4 5 6 7 31
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as